تقی علیقلی زاده
تهیه کننده

تقی عليقلی زاده متولد 1339 در تهران است. وی فارغ التحصيل رشته مديريت و برنامه ريزی است. از جمله مسئوليت های وی می توان به: عضو هيئت مديره شركت نمايشگران (پخش فيلم های سينمایی)، مدير عامل و عضو هيئت مديره موسسه فرهنگ و تماشا و عضو هيئت مديره پرديس سينمایی زندگی اشاره كرد.